Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zamieścił: admin2 2016.02.08

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT PRZEMOCY W RODZINIE

Co to jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie?

 • współmałżonkowie

 • partnerzy w związkach nieformalnych

 • dzieci

 • osoby starsze

 • osoby niepełnosprawne

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

Przemoc fizyczna:

 • bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie…

Przemoc psychiczna:

 • wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi…

Przemoc seksualna:

 • wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych…

Inny rodzaj zachowań:

 • zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych…

 • niszczenie rzeczy osobistych

 • demolowanie mieszkania

 • wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie

 • pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności, bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb

 • zmuszanie do picia alkoholu

 • zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków.

PAMIĘTAJ!!!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie!

Jeżeli doznajesz takich zachowań, zawsze możesz wezwać Policję na interwencję, poinformować prokuraturę oraz zwrócić się o pomoc do podmiotu realizującego działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Są to: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Rejonowy , pedagog szkolny, lekarze. Jeśli przemoc w rodzinie jest związana z nadużywaniem alkoholu, zgłoś się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Od 2011 roku na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie działa Zespół Interdyscyplinarny powołany w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W skład ZI wchodzą przedstawiciele podmiotów działających na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Oświaty, Ochrony Zdrowia oraz Kuratorzy sądowi.
Zespół Interdyscyplinarny zajmuje się procedurą „Niebieskie Karty”, która składa się z odpowiedniej dokumentacji oraz określonego postępowania zarówno w stosunku do ofiary przemocy, jak i sprawcy. Formularz  składa się z 4 części (A, B, C i D), które zawierają między innymi informacje dotyczące osób doświadczających przemocy, stosujących przemoc, rodzajów przemocy w rodzinie oraz podjętych działań interwencyjnych. W kartach znajduje się też informacja dotycząca przemocy w rodzinie, zadań, które realizują instytucje działające w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (tę kartę otrzymuje dorosła osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy). Karty C i D wypełniane są podczas spotkań grup specjalistów, a znajdują się w nich diagnoza sytuacji osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz indywidualny plan pomocy dla tej osoby oraz diagnoza sytuacji osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc wraz z opisem wszystkich podjętych działań
Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach swojej pracy analizują sytuację rodzin, gdzie istnieje podejrzenie stosowania przemocy lub zdiagnozowane zostały zachowania przemocowe.  GOPS w realizacji działań pomocowych współpracuje z Policją, pedagogami szkolnymi, ochroną zdrowia, kuratorami.

Numery telefonów dla osób doznających przemocy w rodzinie:

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Tel. 801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-22:00, w niedziele i święta w godzinach 8:00-16:00, tel.(22) 666 28 50 – dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 17:00- 21:00).

 • Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" Tel. 22 668-70-00. Poradnia działa w dni powszednie w godzinach 12.00 - 18.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 10.00 - 16.00; dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy. Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków.

 • Policyjny Telefony Zaufania tel. 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 9:30 do 15:30, od godz. 15:30 do 9:30 włączony jest automat.

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ropczyce ul. Konopnickiej 5, tel. 17 2227576

 • Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej Lubzina 47, tel. 17 2212566

 • Komenda Powiatowa Policji Ropczyce ul. Piłsudskiego 22, tel. 17 2210310

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim, tel. 17 2214466

 • Stowarzyszenie Klub Abstynenta „PRO FUTURO” Ropczyce ul. Konopnickiej 5, tel. 17 2227450

 • Poradnia terapii uzależnienia i współuz. od alkoholu ZOZ w Ropczycach ul. Wyszyńskiego 54, Tel. 17 223-17-08

 • Sąd Rejonowy w Ropczycach ul. Słowackiego 7, tel. 17 2218626

 • Prokuratura Rejonowa w Ropczycach ul. Sienkiewicza 1, tel. 17 2218518

 • Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim Tel. 17 2214819

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA"

Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.Drukuj | Wyślij | Czytane: 1588 |