Ochrona środowiska

Zamieścił: admin 2017.11.06

OCHRONA  ŚRODOWISKA

Terminarz zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie 

Kalendarze odbioru śmieci od 01.07.2017r. do 30.06.2018r. w wersji PDF do pobrania:

9 Informacja dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

9 Wzór deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne - PDF

9 Wzór deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne - DOC

9 Komunikat przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych

9 Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie

9 Dotacja na usuwanie wyrobów azbestowych 

9 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


Opłatę za gospodarowanie i odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie należy uiszczać kwartalnie w następujących  terminach:

Wpłaty można dokonać  w kasie Urzędu Gminy p.24 II piętro, na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 41 9173 0002  0000 0273 2000 1060 BS Wielopole Skrzyńskie ( podając dane osoby składającej deklarację) lub u inkasentów wsi w wyznaczonych terminach.