Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zamieścił: admin2 2016.02.08

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT PRZEMOCY W RODZINIE

Co to jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie?

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

Przemoc fizyczna:

Przemoc psychiczna:

Przemoc seksualna:

Inny rodzaj zachowań:

PAMIĘTAJ!!!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie!

Jeżeli doznajesz takich zachowań, zawsze możesz wezwać Policję na interwencję, poinformować prokuraturę oraz zwrócić się o pomoc do podmiotu realizującego działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Są to: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Rejonowy , pedagog szkolny, lekarze. Jeśli przemoc w rodzinie jest związana z nadużywaniem alkoholu, zgłoś się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Od 2011 roku na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie działa Zespół Interdyscyplinarny powołany w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W skład ZI wchodzą przedstawiciele podmiotów działających na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Oświaty, Ochrony Zdrowia oraz Kuratorzy sądowi.
Zespół Interdyscyplinarny zajmuje się procedurą „Niebieskie Karty”, która składa się z odpowiedniej dokumentacji oraz określonego postępowania zarówno w stosunku do ofiary przemocy, jak i sprawcy. Formularz  składa się z 4 części (A, B, C i D), które zawierają między innymi informacje dotyczące osób doświadczających przemocy, stosujących przemoc, rodzajów przemocy w rodzinie oraz podjętych działań interwencyjnych. W kartach znajduje się też informacja dotycząca przemocy w rodzinie, zadań, które realizują instytucje działające w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (tę kartę otrzymuje dorosła osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy). Karty C i D wypełniane są podczas spotkań grup specjalistów, a znajdują się w nich diagnoza sytuacji osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz indywidualny plan pomocy dla tej osoby oraz diagnoza sytuacji osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc wraz z opisem wszystkich podjętych działań
Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach swojej pracy analizują sytuację rodzin, gdzie istnieje podejrzenie stosowania przemocy lub zdiagnozowane zostały zachowania przemocowe.  GOPS w realizacji działań pomocowych współpracuje z Policją, pedagogami szkolnymi, ochroną zdrowia, kuratorami.

Numery telefonów dla osób doznających przemocy w rodzinie:

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA"

Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.