Wójt

Zamieścił: admin 2014.12.11

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie - mgr inż. Marek Tęczar

Kontakt:  17 22 14 819

                e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl

Kompetencje:

1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzedu Gminy. Organizację i zasady funkcjonowania Urzedu Gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez Wójta w drodze Zarządzenia. Kierownikiem Urzędu jest Wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy. Kierownik Urzedu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.,

2.Wójt wykonuje Uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. W realizacji zadań własnych gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy. Do zadań Wójta należy w szcególności:- przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy,- gospodarowanie mieniem komunalnym,- wykonywanie budżetu,- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

3.Wójt odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy. Wójtowi przysługuje wyłącznie prawo:- zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,- emitowania papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,- dokonywania wydatków budżetowych,- zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,- dysponowania rezerwami budżetu Gminy,- blokowania środków budżetowych w przypadkach określonych ustawą

4.Wójt obowiazany jest do przedłożenia Wojewodzie uchwał Rady Gminy w cągu 7 dni od dnia ich podjecia. Akty ustanawiające przepisy porządkowe Wójt przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia. Wójt przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej na zasadach określonych w przepisach prawa, uchwałę budżetową , uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej.

5. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. W przypadku zagrożenia dla życia bądż mienia ludzi Wójt może zarzadzić ewakuację z obszrów bezpośrednio zagrożonych, w przypadku klęsk żywiołowych Wójt działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.