BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Gminy  >  Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie  >  Rada Gminy  >  Komisje

Komisje Rady Gminy

         Rada Gminy może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
Pracami komisji kieruje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego, wybierani przez członków komisji.
Zakres działania, kompetencje i skład osobowy komisji doraźnej określa Rada Gminy w uchwale o powołaniu komisji.
Do zadań komisji stałych należy: występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę Gminy lub inne komisje.
Komisje stałe pracują zgodnie z planem pracy przedkładanym Radzie Gminy oraz składają jej sprawozdanie ze swej działalności w ciągu roku.

 Przy Radzie Gminy Wielopole Skrzyńskie działają Komisje:

 • Rewizyjna,

 • Regulaminowo – Mandatowa,

 • Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego,

 • Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Komisja Rewizyjna

Zakres kompetencji:  

Rada Gminy kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje do rady gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Komisja wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli, zlecone przez Radę Gminy
Komisja pracuje na podstawie rocznego planu pracy (patrz Statut Gminy). Pracą Komisji kieruje jej przewodniczący. Przewodniczącego, jego zastępcę oraz pozostałych członków komisji wybiera Komisja Rewizyjna.

1.

Renata Góra - Przewodnicząca Komisji 

2. Zbigniew Gąsior - Z-ca Przewodniczącego
3. Tadeusz Kopala - Członek Komisji
4. Marek Mucha - Członek Komisji 
5. Andrzej Róg - Członek Komisji

 


 

Komisja Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Zakres kompetencji:

Przedmiotem działania Komisji Rozwoju Gminy Rolnictwa i Ochrony Środowiska jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu:

 • rolnictwa,
 • ochrony środowiska,
 • dróg gminnych,
 • inwestycji gminnych.

1.

Jan Świstak - Przewodniczący Komisji

2.

Krzysztof Gąsior- Z-ca Przewodniczącego

3.

Jan Bokota - Członek Komisji 

4.

Józef Chodak - Członek Komisji 

5.

Zbigniew Gąsior - Członek Komisji

6.

Tadeusz Kopala - Członek Komisji 

7.

Marek Mucha - Członek  Komisji

8.

Halina Poręba - Członek Komisji 

9.

Maria Żywot - Członek  Komisji

10. Andrzej Róg - Członek Komisji
11. Bogdan Siuśko - Członek Komisji

 


 

 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

Zakres kompetencji:

Przedmiotem działania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu:

 • oświaty,
 • kultury,
 • pomocy społecznej i spraw mieszkaniowych,
 • porządku publicznego,

1.

Józef Chodak - Przewodniczący Komisji

2.

Bogdan Siuśko - Z-ca Przewodniczącego

3.

Jan Bokota - Członek Komisji 

4.

Zofia Bieszczad - Członek Komisji 

5.

Renata Góra  - Członek Komisji 

6.

Lucjan Janik - Członek Komisji 

7.

Halina Poręba - Członek Komisji 

8.

Jan Świstak  - Członek Komisji

 

 


 

Komisja Regulaminowo - Mandatowa 

Zakres kompetencji:

Przedmiotem działania Komisji Regulaminowo-Mandatowej jest opracowywanie projektów.

1.

Maria Żywot - Przewodnicząca Komisji

2.

Lucjan Janik - Z-ca Przewodniczącego

3.

Krzysztof Gąsior  - Członek Komisji 

4.

Zofia Bieszczad - Członek Komisji

 

       

 

Liczba wyświetleń | 0
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH