BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Gminy  >  Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie  >  Rada Gminy

Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W skład Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim wchodzi 15 radnych. Rada Gminy rozpatruje i rozstrzyga   w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych.

Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej Przewodniczącego zgodnie  z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.

Działalność Rady Gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy Rady Gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem Przewodniczącego Rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się w urzędzie gminy wraz z protokołami z sesji  i ewidencjonuje w rejestrze.

Skład Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

1 Robert Pieczonka - Przewodniczący Rady Gminy
2 Jan Świstak - Wiceprzewodniczący
3 Bieszczad Zofia