BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Gminy  >  Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie  >  Prawo miejscowe  >  2003-2005

Prawo miejscowe

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


   
Zbiór aktów prawa miejscowego: 2003 - 2005 rok

Lp
Typ
Numer
Data
Tytuł
Publikacja
Pobierz
1
uchwała
XVIII/89/04
26.10.2004r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/62/04 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 stycznia 2004r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie uczniów w stołówkach lub punktach wydawania posiłków w szkole
Dz. Urz. Woj. Podk. z 29 listopada 2004r., Nr 131, poz. 1537
2
uchwała
XVIII/90/04
26.10.2004r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Dz. Urz. Woj. Podk. z 29 listopada 2004r., Nr 131, poz. 1538
3
uchwała
XIX/99/04
12.11.2004r.
w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, określenie wysokości stawek oraz sposobu jej poboru
Dz. Urz. Woj. Podk. z 8 grudnia 2004r., Nr 139, poz.1750
4
uchwała
XX/102/04
29.12.2004r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wielopole Skrzyńskie w zakresie projektów nowych statutów sołectw
Dz. Urz. Woj. Podk. z 4 stycznia 2005r., Nr 2, poz. 18
5
uchwała
XX/104/04
29.12.2004r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/99 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 marca 1999r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Nawsiu
Dz. Urz. Woj. Podk. z 14 lutego 2005r., Nr 18, poz. 221
6
uchwała
XXVI/121/05
28.04.200r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzeziny
(zm. Uch. Nr XLVIII/242/2010 z 2010r.)
Dz. Urz. Woj. Podk. z 30 czerwca 2005r., Nr 86, poz. 1428
7
uchwała
XXVI/122/05
28.04.2005r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Broniszów
(zm. Uch. Nr XLVIII/243/2010 z 2010r.)
Dz. Urz. Woj. Podk. z 30 czerwca 2005r., Nr 86, poz. 1429
8
uchwała
XXVI/123/05
28.04.2005r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Glinik
(zm. Uch. Nr XLVIII/244/2010 z 2010r.)
Dz. Urz. Woj. Podk. z 30 czerwca 2005r., Nr 86, poz. 1430
9
uchwała
XXVI/124/05
28.04.2005r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nawsie
(zm. Uch. Nr XLVIII/245/2010 z 2010r.)
Dz. Urz. Woj. Podk. z 30 czerwca 2005r., Nr 86, poz. 1431
10
uchwała
XXVI/125/05
28.04.2005r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wielopole Skrzyńskie
(zm. Uch. Nr XLVIII/246/2010 z 2010r.)
Dz. Urz. Woj. Podk. z 30 czerwca 2005r., Nr 86, poz. 1432
11
uchwała
XXVI/127/05
28.04.2005r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
(zm. Uch. Nr IV/14/07 z 2007r.)
Dz. Urz. Woj. Podk. z 17 maja 2005r., Nr 73, poz. 1220
12
uchwała
XXVIII/134/05
17.08.2005r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Centrum Gminy i zabudowy mieszkaniowej w Wielopolu Skrzyńskim
Dz. Urz. Woj. Podk. z 26 września 2005r., Nr 122, poz. 1935
13
uchwała
XXXII/155/
05
20.12.2005r.
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
Dz. Urz. Woj. Podk. z 21 grudnia 2005r., Nr 152, poz. 2671