Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin
Data: Thursday, 15 May - 20:01:15
Temat Urząd GminyREGULAMIN ORGANIZACYJNY
URZĘDU GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim zwany dalej ''Regulaminem'' określa szczegółową organizację i zakres działania Urzędu Gminy.

2. Każdy pracownik winien być zapoznany z Regulaminem Urzędu a fakt ten winien być potwierdzony na dokumencie zawierającym stosunek pracy.

3. Postanowienie niniejszego Regulaminu dotyczą wszystkich pracowników Urzędu bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowiska.

§ 2

1. Urząd realizuje zadania wynikające:

1/ z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym j.t. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami

2/ z ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej /Dz. U. Nr 34 z 1990 poz. 198 z późn. zm. /oraz innych przepisów szczególnych/

3/ z niniejszego Regulaminu.

§ 3

1. Urząd Gminy jest aparatem pomocniczym Wójta Gminy.

2. Urząd Gminy - zwany dalej Urzędem realizuje zadania własne określone ustawami, statutem gminy, uchwałami Rady Gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane gminie z mocy przepisów ogólnie obowiązujących, względnie wynikających z porozumień zawartych z właściwymi organami rządowymi.

ROZDZIAŁ II

Kierowanie działalnością Urzędu

§ 4

1.Pracą Urzędu kieruje Wójt przy pomocy: Zastępcy Wójta i Sekretarza Gminy.

2. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Wójt kierując Urzędem i całokształtem realizacji jego zadań odpowiada za prawidłową realizację określonych przepisami prawa jego kompetencji i zadań wynikających z pełnionej funkcji:

1/ organu wykonawczego i w tym zakresie:

a) przedstawia Radzie Gminy projekt budżetu gminy, plan wykonania tego budżetu i odpowiada przed nią za jego prawidłową realizację,
b) przygotowuje wszelkie sprawy, o których stanowi Rada Gminy,
c) zapewnia realizację podjętych uchwał Rady Gminy,
d) przedkłada Radzie materiały, analizy, sprawozdania związane z działalnością Wójta i Rady Gminy,
e) udziela odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz wnioski i postulaty mieszkańców,
f) przedkłada Radzie Gminy projekty uchwał każdemu z tych organów wg. jego kompetencji,
g) przedkłada Wojewodzie uchwały Rady Gminy w terminie 7 dni od ich podjęcia.

2/ Kierownika Urzędu i w tym zakresie:

a) kieruje bieżącymi sprawami gminy,
b) wydaje decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
c) podejmuje decyzje majątkowe dotyczące zwykłego zarządu mieniem gminyw obowiązującym trybie,
d) podejmuje inne decyzje należące do kompetencji Urzędu, podpisuje pisma i dokumenty wychodzące na zewnątrz Urzędu,
e) nadzoruje realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
f) wydaje upoważnienia pracownikom Urzędu do podejmowania w imieniu Wójta decyzji z zakresu administracji publicznej,
g) zatwierdza zakresy czynności pracownikom UG,
h) dokonuje rocznych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych,
i) rozstrzyga spory kompetencyjne między komórkami Urzędu,
j) wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, niezastrzeżonychdo kompetencji innych organów gminy,
k) określa organizację Urzędu i zapewnia warunki dla sprawnego funkcjonowania,
l) realizuje politykę kadrową i podejmuje decyzje kadrowe w stosunku do pracowników Urzędu,
ł) wykonuje zadania Szefa Obrony Cywilnej gminy.

3/ W ramach zakresu kompetencji i określonych obowiązków, o których mowa w punkcie 1 i 2 niniejszego paragrafu.
Wójt określa zadania oraz kieruje i nadzoruje ich realizuje przez stanowiska kierownicze:

a) Sekretarza Gminy,
b) Kierownika Ref. Budżetu i Finansów,
c) Kierownika Ref. ds. Społecznych i Obywatelskich,
d) Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych,
e) Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
f) Kierownika Ref. Rolnictwa,
g) Kierownika Referatu Rozwoju.

§ 5

1. Zastępca Wójta wykonuje zadania wyznaczone przez Wójta. Zapewnia w powierzonym mu zakresie kompleksowe rozwiązanie problemów wynikających z zadań gminy.

2. Sekretarz Gminy odpowiada przed Wójtem w szczególności za:

1/ organizację i funkcjonowanie Urzędu,
2/ bieżące przestrzeganie przez pracowników postanowień Regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy Urzędu,
3/ prawidłowe zorganizowanie stanowisk pracy w Urzędzie,
4/ przestrzeganie tajemnicy informacji niejawnych przez pracowników
5/ zapewnienie materiałowo-technicznych warunków pracy biurowej,
6/ sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
7/ sprawowanie nadzoru na dyscypliną pracy w Urzędzie,
8/ koordynowanie prac związanych z wyborami i referendami,
9/ wykonywanie zadań w zakresie oświadczeń majątkowych pracowników i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

3. W ramach wykonywania zakresu zadań i obowiązków określonych w ust. 1 Sekretarz Gminy uprawniony jest do sprawowania kontroli pracy pracowników zatrudnionych w referatach oraz wydawania im poleceń służbowych.

ROZDZIAŁ III

Struktura organizacyjna Urzędu.

§ 6

Tworzy się w Urzędzie następujące wewnętrzne komórki organizacyjne.

1. Urząd Stanu Cywilnego, w skład którego wchodzą stanowiska :

 • Kierownik USC
 • Z-ca kierownika USC

2. Referat ds. Budżetu i Finansów, w skład którego wchodzą stanowiska pracy :

 • Skarbnik Gminy- Główny Księgowy Budżetu wykonuje równocześnie funkcje kierownika tego referatu,
 • d/s księgowości budżetowej i podatkowej oraz obsługi księgowej organów samorządu mieszkańców wsi,
 • d/s podatków i opłat,
 • d/s obsługi kasowej Urzędu,
 • d/s podatków od środków transportowych,

3. Referat ds. Społecznych i Obywatelskich, którego pracą kieruje Sekretarz Gminy, w skład którego wchodzą stanowiska pracy:

 • ds. obsługi Rady
 • ds. kadrowych,
 • ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 • ds. wojskowych
 • ds. obsługi sekretariatu, maszynopisania i obsługi samorządów wiejskich,
 • ds archiwum
 • ds. obrony cywilnej i BHP
 • ds. gospodarczych
 • ds. obywatelskich (zgromadzeń i zbiórek publicznych),
 • sprzątaczka,
 • informatyk.

4. Pion ochrony, którego pracą kieruje Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych. Kancelaria tajna Urzędu wchodzi w skład Pionu ochrony.

5. Referat Rolnictwa w skład, którego wchodzą stanowiska pracy:

 • Kierownik Referatu,
 • ds. rolnictwa, leśnictwa, handlu, usług,
 • ds. inwestycji
 • ds. ochrony środowiska, gospodarki komunalnej,
 • ds. gospodarki gruntami,
 • ds. ochrony przeciwpożarowej
 • pracownicy gospodarczy i kierowcy

6. Radca Prawny

7. Referat Rozwoju

8. Samodzielne stanowisko pracy ds. dróg - Inspektor d/s dróg

9. Szczegółową strukturę komórek organizacyjnych i stanowisk pracy określa załącznik do Regulaminu Organizacyjnego

ROZDZIAŁ IV

Zasady działania referatów.

Zadania wspólne.

§ 7

Referaty i samodzielne stanowiska pracy, każdy w zakresie ustalonym w niniejszym Regulaminie i w szczegółowych zakresach czynności podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i kompetencji Wójta.

Należą do nich w szczególności:

1) opracowywanie propozycji do projektów budżetu Gminy, planów, programów gminy

2) opracowywanie propozycji zmian budżetowych

3) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć oragniazacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji powierzonych zadań,

4) przygotowywanie niezbędnych materiałów i wykonywanie czynności organizacyjnych związanych z pracą Rady.

5) Przygotowywanie projektów uchwał pod obrady Rady.

6) Przygotowywanie propozycji załatwiania wniosków postulatów radnychi mieszkańców Gminy

7) przygotowywanie dla potrzeb Wójta bieżących informacji, analiz o realizacji powierzonych zadań

8) współdziałanie z Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim, Starostwem Powiatowym w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami

9) rzetelne i terminowe rozpatrywanie skarg kierowanych do wójta, przyjmowanie interesantów i udzielanie im niezbędnych wyjaśnień i informacji,

10) Dbałość o wykonywanie zadań publicznych gminy z uwzględnieniem interesów państwa, Gminy i innych jednostek oraz indywidualnych interesów obywateli,

11) Ochrona informacji niejawnych

12) Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,

13) Przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań.

Zakresy działania poszczególnych referatów i stanowisk pracy.

§ 8

1. Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należą sprawy z zakresu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności:

1) prowadzenie rejestrów stanu cywilnego

2) sporządzenie aktów stanu cywilnego

3) przyjmowanie stosownych oświadczeń wynikających z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

4) wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

5) zawiadamianie innych Urzędów o sporządzonych aktach,

6) prowadzenie statystyki GUS

7) prowadzenie akt zbiorowych i skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego i wykonywanie innych czynności kancelaryjno-biurowych wynikających z przepisów prawa oraz na zlecenie organu nadzorczego

8) organizacja uroczystości związanych z zawarciem związku małżeńskiego długoletnim pożyciem małżeńskim

2. Do zakresu działania Referatu Budżetu i Finansów należą sprawy:

gospodarki budżetowej i finansowej, wymiaru i poboru podatków i opłat, obsługi kasowej a w szczególności :

A. W zakresie gospodarki budżetowej i finansowej

 • Kontrasygnowanie przez Skarbnika Gminy dokumentów stanowiących podstawę do wydatkowania środków finansowych oraz innych świadczeń majątkowych,
 • nadzór na pracą referatu budżetu i finansów ,
 • organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentów niezbędnych dla rachunkowości,
 • udzielanie bieżącego instruktażu i pomocy w wykonywaniu bieżących zadań,
 • opracowywanie projektu rocznego budżetu gminy oraz przedkładanie go w obowiązującym trybie Radzie Gminy,
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawach finansowo-budżetowych Gminy, kierowanych pod obrady Rady Gminy oraz projektów zarządzeń Wójta w zakresie gospodarki finansowej Gminy
 • otwieranie niezbędnych rachunków bankowych,
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu gminy,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki,
 • nadzór nad realizacją i rozliczaniem wpływów z tytułu zobowiązań pieniężnych,
 • obsługa finansowo-księgowa jednostki budżetowej,
 • sporządzanie sprawozdań miesięcznych kwartalnych półrocznych i rocznych oraz bilansu rocznego,
 • prowadzenie gospodarki funduszami będącymi w dyspozycji Gminy,
 • prowadzenie spraw płacowych pracowników,
 • nadzór i kontrola nad działalnością finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
 • współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz Izbami i Urzędem Skarbowym,
 • prowadzenie ewidencji mienia Gminy.

B. w zakresie wymiaru oraz poboru podatków i opłat

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla podatków i opłat
 • Zbieranie materiałów informacyjnych potrzebnych do ustalenia obowiązku podatkowego,
 • Naliczanie wymiaru i pobór podatków oraz innych należności pieniężnych,
 • Prowadzenie szczegółowej dokumentacji z zakresu wymiaru i po boru podatku,
 • Wszczynanie postępowania egzekucyjnego względem osób zalegających,
 • Kontrola terminowej realizacji zobowiązań i dokonywanie rozliczeń inkasentów
 • Przyjmowanie wpłat od ludności,
 • Sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań w zakresie podatków i opłat,
 • Prowadzenie spraw umorzeń, ulg i zwolnień,
 • Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem bonów paliwowych

C. w zakresie podatku od środków transportowych

 • Prowadzenie kartotek podatkowych pojazdów mechanicznych,
 • Przyjmowanie wpłat podatku od środków transportowych i rozliczanie przyjętych wpłat z kasą UG
 • Wszczynanie postępowania egzekucyjnego względem osób posiadających zaległości z tytułu podatku od środków transportowych.

D. w zakresie obsługi kasowej

 • przyjmowanie wpłat w gotówce na podstawie kwitów,
 • podejmowanie gotówki z rachunków bankowych czekiem na określone wydatki,
 • sporządzanie raportów kasowych,
 • codzienne uzgadnianie po zakończeniu wypłat i wypłat pozostałości gotówki
 • w kasie z księgowością budżetową,
 • codzienne odprowadzanie wpłat gotówkowych na właściwe rachunki bankowe,
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących przechowywania w Kasie gotówki podjętej na wypłatę wynagrodzeń i inne określone wydatki,
 • dokonywanie wypłat w szczególności wynagrodzeń pracowników, zasiłków
 • z opieki społecznej rachunków gotówkowych, sprzedaż znaków opłaty skarbowej,
 • prowadzenie na bieżąco gospodarki drukami ścisłego zarachowania / kwitariusze kontokwitariusze, miejsca pochodzenia zwierząt itp./

3. Do zakresu działania Referatu ds. Społecznych i Obywatelskich należą sprawy:

obsługi Rady Gminy, organizacji i funkcjonowania Urzędu, ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych, współpraca z samorządami wiejskimi, obronnych, BHP.

A. w zakresie obsługi Rady Gminy

 • Realizowanie zadań związanych z organizacją wewnętrzną Rady Gminy i jej organów,
 • Zapewnienie organizacyjno-technicznej i merytorycznej obsługi Sesji Rady i posiedzeń Komisji Rady
 • Sporządzanie protokołów z Sesji Rady i posiedzeń Komisji zgodnie z postanowieniem zawartym w regulaminie Rady
 • Prowadzenie ewidencji uchwał Rady
 • Współudział w przygotowywaniu informacji, analiz niezbędnych dla podejmowania ocen działalności samorządowej Gminy przez Rade Gminy,
 • Współudział w opracowywaniu projektów Statutu i Regulaminu organów
 • Wykonywanie zadań związanych z wyborami, referendum.

B. W zakresie spraw organizacyjno-kadrowych

 • Przygotowywanie i bieżące uaktualnianie imiennych zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu,
 • Prowadzenie ewidencji Zarządzeń i pism ogólnych Wójta.
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu i Kierowników podległych jednostek organizacyjnych,
 • Opracowywanie projektów pism, decyzji umów o pracę w sprawach dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem Urzędu
 • Prowadzenie ewidencji w zakresie zatrudnianych i zwalnianych pracowników, udzielonych urlopów wydawanych i zwracanych legitymacji ubezpieczeniowych oraz w zakresie dyscypliny pracy,
 • Organizowanie i prowadzenie dokumentacji z prac związanych z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych
 • Załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników oraz członków rodzin po pracowniku.
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie zadań szkoleniowych pracowników
 • Przygotowywanie projektów zaświadczeń, świadectw pracy.

C. w zakresie spraw ewidencji ludności, dowodów osobistych

 • Prowadzenie zgłoszeń meldunkowych i prowadzenie w tym zakresie pełnej dokumentacji,
 • Prowadzenie rejestru stałych mieszkańców,
 • Prowadzenie skorowidza alfabetycznego stałych mieszkańców,
 • Udzielanie informacji adresowych
 • Prowadzenie prac związanych z nadawaniem numeru ewidencyjnego
 • Prowadzenie stałego rejestru wyborców,
 • Sporządzanie spisu wyborców
 • Przekazywanie informacji o zmianach osobowo-adresowych do Wojewódzkiego Biura Informatyki Terenowy Bank Danych w Rzeszowie, Wojskowych Komend Uzupełnień, organów administracji rządowej i gmin /
 • Prowadzenie czynności związanych z wydawaniem i wymianą dokumentów stwierdzających tożsamość i prowadzenie w tym zakresie pełnej dokumentacji,
 • Wydawanie zaświadczeń o stanie rodzinnym

D. w zakresie spraw wojskowych:

 • Prowadzenie rejestracji przedpoborowych i wszelkich czynności związanych z prawidłowym przeprowadzeniem rejestracji,
 • Prowadzenie Rejestru przedpoborowych i utrzymanie go w stanie aktualnym,
 • Załatwianie spraw dotyczących odroczeń służby wojskowej i uznanie poborowych za jedynych żywicieli rodzin,
 • Przygotowywanie projektów decyzji w zakresie konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkami rodziny, prowadzenie gospodarstwa rolnego, uznanie żołnierza za jedynego żywiciela rodziny,
 • Podejmowanie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony i współdziałania w tych sprawach

E. w zakresie spraw kancelaryjno-technicznych

 • Obsługa biura kierownictwa Urzędu
 • Kierowanie obiegiem dokumentów (przychodzących i wychodzących) w tym pocztą e-meil
 • prowadzenie biblioteki Urzędu
 • obsługa centrali telefonicznej i łącznicy radio-telefonicznej
 • prowadzenie rejestru nieobecności pracowników Urzędu w godzinach pracy
 • prowadzenie rejestru aktów prawnych szczebla centralnego i wojewódzkiego
 • gromadzenie i kompletowanie DZ.U., M.P i Dzienników Urzędowych
 • prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie przesyłek pocztowych,
 • maszynopisanie, przygotowywanie dokumentów na komputerze,
 • nadzór nad stroną internetową UG.

F. w zakresie spraw społeczno – administracyjnych (stowarzyszeń, zgromadzeń, zbiórek publicznych) i BHP

 • Przygotowywanie projektów decyzji w sprawach rejestracji, zmiany Statutów, zawieszania działalności, rozwiązywania likwidacji i wykreślenia z rejestru stowarzyszeń, których zasięg działania nie przekracza terenu Gminy,
 • Prowadzenie rejestru i ewidencji stowarzyszeń o zasięgu działania nieprzekraczającym obszaru gminy,
 • Przyjmowanie wniosków i przygotowywanie projektów zezwoleń na zgromadzenia
 • Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem zgromadzeń,
 • Przygotowywanie projektów zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na terenie gminy, nadzór nad ich przebiegiem i sposobem wykorzystania uzyskanych środków,
 • Przygotowywanie zezwoleń na organizowanie imprez masowych,
 • Zapewnienie prawidłowych warunków BHP i ppoż.

G. w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej Gminy i zarządzania kryzysowego

 • Planowanie działalności w zakresie zadań OC,
 • Opracowywanie i aktualizowanie przy współudziale innych stanowisk pracy w Urzędzie i w zakładach pracy planu obrony cywilnej gminy,
 • Kierowanie organizacją szkoleń i ćwiczeń OC,
 • Nadzór nad utrzymaniem sprawności urządzeń do ogłaszania alarmów, koordynowanie prac zespołów do przyjmowania ludności i załóg zakładów pracy z rozśrodkowania,
 • Planowanie i zaopatrywanie w sprzęt i umundurowanie formacji OC,
 • Przygotowywanie aktów prawnych Wójta w zakresie obronności,
 • Prowadzenie magazynu sprzętu OC i sprawowanie nadzoru nad przechowywaniem sprzętu,
 • Wykonywanie napraw i konserwacji sprzętów w magazynie OC,
 • Planowanie i realizacja środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań OC,
 • Sporządzanie obowiązujących sprawozdań z realizacji zadań obrony cywilnej,
 • Wykonywanie innych zadań z zakresu obrony cywilnej w tym ustalonych przez Szefa Obrony Cywilnej Gminy Wielopole Skrzyńskie,
 • Opracowanie planu świadczeń osobistych i rzeczowych i nakładanie obowiązku świadczeń,
 • Opracowanie i utrzymanie w stałej aktualności dokumentacji Akcji Kurierskiej na potrzeby natychmiastowego uzupełnienia Sił Zbrojnych,
 • Prowadzenie treningów, szkoleń obsad osobowych wyznaczonych dp pełnienia dyżurów oraz biorących udział w Akcji Kurierskiej,
 • Opracowanie i aktualizacja dokumentacji Stałego Dyżuru Wójta,
 • Opracowanie i aktualizacja Programu Mobilizacji Gospodarki,
 • Opracowanie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Wielopole Skrzyńskie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny wraz z załącznikami,
 • Opracowanie planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne gminy,
 • Koordynowanie działaniami Wójta na obszarze gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia,
 • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji, projektów zarządzeń, poleceń, decyzji związanych z zagrożeniem klęską, podczas stanu klęski i podczas usuwania jej skutków,
 • Obsługa Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz wykonywanie wszystkich zadań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem tego Zespołu,
 • Wyposażenie i utrzymywanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 • inwentaryzacja szkód powstałych w wyniku klęski żywiołowej.

H. w zakresie spraw gospodarczych

 • Prowadzenie bieżących napraw, konserwacji i remontów budynku UG,
 • Gospodarka środkami rzeczowymi, drukami, formularzami, zabezpieczenia mienia Urzędu,
 • Prowadzenie ewidencji: konserwacji inwentarza biurowego oraz przeprowadzenie inwentaryzacji, prowadzenie zaopatrzenia materiałowo; technicznego i materiałów biurowych,
 • Gospodarka odzieżą ochronną, roboczą, umundurowaniem, zaopatrywanie w środki czystości. Realizacja uprawnień pracowniczych w tym zakresie.

I. w zakresie obsługi technicznej Urzędu - konserwacji sprzętów.

 • Obsługa kserokopiarki i wykonywanie z niej odbitek,
 • Pisanie i wykonywanie wydruków na komputerze,
 • Wykonywanie napraw i konserwacji sprzętów w Urzędzie.

J. pełnienie w Urzędzie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji.

 • Dbałość o prawidłowe zabezpieczenia komputerów i sieci komputerowej przed niepowołanym dostępem osób nieuprawnionych
 • Obsługa sieci komputerowej i komputerów użytkowanych w Urzędzie Gminy wykorzystywanie programów antywirusowych
 • Wykonywanie kopii zapasowych danych osobowych w systemach informatycznych dla wyeliminowania utraty bazy danych w skutek nieprzewidzianych zdarzeń.

K. w zakresie ochrony zdrowia

 • Zgłoszenie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także zakładom słuzby zdrowia przypadków zachorowania, podejrzenia o zachorowanie i zgonów na choroby zakaźne natychmiast po powzięciu o nich wiadomości,
 • Analizowaie stanu zdrowotnego ludności i ustalenie potrzeb w zakresie ochrony zdrowia,
 • Opiniowanie planów rozmieszczenia i rozwoju placówek służb zdrowia,
 • Wykonywanie zadań ciążących na gminie związanych z funkcjonowaniem komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii i innym patologiom społecznym,
 • Współpraca z placówkami służby zdrowia.

L. w zakresie kultury, sportu i turystyki

 • Wpółdziałanie w wykonywaniu zadań związanych z funkcjonowaniem gminnych instytucji kultury i sportu, a w szczególności w zakresie:

 • - tworzenia i reorganizowania tych instytucji,
  - prowadzenia rejestru instytucji kultury,
  - współpraca na rzecz rozwoju kultury i sportu z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami i organizacjami porządkowymi,
  - prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich i innych nie podlegających kategoryzacji prowadzonej przez Marszałka Województwa.

  4. Do zadań pionu ochrony należy zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w szczególności:

  A.

  • Zapewnienie ochrony informacji niejawnych
  • Zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,
  • Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
  • Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
  • Opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
  • Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

  B. Zadania w zakresie prowadzenia kancelarii tajnej:

  • Udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom posiadającym stosowne poświadczenia bezpieczeństwa,
  • Egzekwowanie zwrotu dokumentu zawierających informacje niejawne,
  • Nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Urzędzie,
  • Kontrola postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom.

  5. Do zadań Referatu Rolnictwa należą sprawy planowania przestrzennego, gospodarki gruntami i mieniem komunalnym, a w szczególności:

  A. w zakresie planowania przestrzennego

  • Sporządzanie projektów planów przestrzennego zagospodarowania terenu, podawanie do publicznej wiadomości ich treści, zbieranie uwag, przedkładanie Radzie Gminy do zatwierdzania,
  • Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

  B. W zakresie ochrony środowiska

  • Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych niezbędnych dla ochrony środowiska przed odpadami oraz dbałość o utrzymanie czystości i porządku na terenie objętym właściwością gminy / zapewnienie transportu do wywozu nieczystości likwidacja dzikich wysypisk itp./
  • Podejmowanie czynności administracyjnych w zakresie utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego Gminy i organizacja kontroli w tym zakresie,
  • Podejmowanie czynności nakazujących wykonywanie niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem lub zabranianie wprowadzania ścieków do wody w przypadku wprowadzania przez właściciela gruntu do wody ścieków nienależycie oczyszczonych,
  • Współdziałanie z poza gminnymi instytucjami i organizacjami mającymi na celu ochronę środowiska

  C. w zakresie gospodarki gruntami

  • Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości
  • Podejmowanie czynności w zakresie ustalania nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,
  • Gospodarka gruntami i wywłaszczenie nieruchomości, prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem mieniem komunalnym
  • Prowadzenie spraw numerów porządkowych nieruchomości.

  D. w zakresie rolnictwa, leśnictwa i handlu

  • Współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji oraz nadzór nad zwalczaniem chwastów, chorób i szkodników,
  • współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych
  • ochrona terenów rolnych i leśnych,
  • prowadzenie spraw związanych z hodowlą, ochroną zwierząt łownych, prawo łowieckie, szacowaniem szkód w uprawach wyrządzonych przez zwierzynę leśną
  • prowadzenie spraw związanych z handlem i usługami w zakresie uprawnień Gminy,
  • prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
  • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz prowadzenie pełnej dokumentacji w tym zakresie.

  E. w zakresie inwestycji

  • Koordynowanie całokształtu zadań w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji gminnym i kapitalnych remontów,
  • Kontrola i nadzór w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych oraz przedstawianie wniosków celem eliminowania niekorzystnych zjawisk występujących w tym zakresie,

  F . w zakresie gospodarki lokalami

  • Zarządzanie budynkami gminnymi oraz gospodarka lokalami biurowymi,
  • Prowadzenie całości spraw związanych z kotłownią,
  • Gospodarka lokalami komunalnymi – bieżąca eksploatacja, zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów najmu, czynsze i opłaty
  • Sprawy dodatków mieszkaniowych

  G. w zakresie organizacji robót publicznych

  • Rozpoznawanie potrzeb w zakresie frontu robót publicznych w określonych zadaniach inwestycyjno – remontowych,
  • Sporządzanie zapotrzebowania oraz przygotowywanie wniosków do PUP w sprawie zatrudniania bezrobotnych w pracach publicznych
  • Obsługa i organizacja prac publicznych i interwencyjnych /nadzorowanie prac, rozliczanie, ustalanie frontu robót itp./

  H. W zakresie ochrony przeciwpożarowej

  • Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Komendanta Gminnego Straży Pożarnej,
  • Prowadzenie rejestru Ochotniczych Straży Pożarnych,
  • Nadzór nad przestrzeganiem prawa miejscowego dotyczącego ochrony przeciwpożarowej,
  • Współpraca z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej,
  • Współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie zagadnień obejmujących ochronę przeciwpożarową.
  • Wykonywanie czynności administracyjnych związanych z ochroną przeciwpożarową
  • Prowadzenie akcji ratowniczych w przypadkach klęsk żywiołowych i katastrof.

  6. Do zadań Radcy Prawnego należy:

  • Obsługa prawna Wójta, Rady Gminy i doradztwo prawne na rzecz Kierowników Referatów i stanowisk pracy w zakresie prowadzonych zadań własnych Gminy, zleconych i powierzonych,
  • Współdziałanie ze stanowiskiem ds. obsługi Rady Gminy,
  • Opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów zarządzeń, uchwał kierowanych pod obrady Rady,
  • Prowadzenie spraw zastępstwa sądowego,
  • Opiniowanie projektów umów i porozumień,
  • Wydawanie opinii prawnych dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz udzielania porad prawnych w pozostałych sprawach kadrowych,
  • Doradztwo prawne na rzecz Rady Gminy, Wójta z dziedziny prawa cywilnego, gospodarczego i mienia komunalnego

  7. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. dróg należy:

  • Realizacja zadań związanych z budową, modernizacją i utrzymaniem dróg, placów, chodników, przepustów, mostów na drogach gminnych oraz nadzór nad ich eksploatacją
  • Wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg do właściwych kategorii oraz zmiany tych klasyfikacji,
  • Wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych i lokalnych, orzekanie o przywrócenie pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia
  • Realizacja zadań związanych z budową i utrzymaniem przystanków na terenie gminy.

  8. Do zakresu działania Referatu Rozwoju należą sprawy:

  • Opracowywanie założeń i projektów planów w zakresie inwestycji infrastruktury komunalnej, dróg i innych obiektów (szkoły, domy ludowe itp.), sporządzanie materiałów informacyjnych dla potrzeb Wójta Gminy i Rady Gminy,
  • Rozeznawanie możliwości korzystania przez gminę ze środków pomocowych na realizację zadań inwestycyjnych, należących do właściwości gminy,
  • Opracowywanie i sporządzanie wniosków związanych z pozyskiwaniem środków z fnduszy pomocowych,
  • Przygotowywanie i koordynowanie prac związanych z przeprowadzeniem przetargów zgodnie z umową o zamówieniach publicznych, na zadania realizowane po uzyskaniu środków pomocowych,
  • Rozliczanie zadań realizowanych po uzyskaniu środków pomocowych,
  • Promocja gminy w lokalnych i ogólnopolskich mediach poprzez utrwalenie pozytywnego wizerunku gminy.
  • 9. Kierownicy Referatów kierują pracą podległych referatów i odpowiadają przed Wójtem za należyte i terminowe wykonywanie zadań określonych w niniejszym regulaminie oraz udzielonych przez Wójta imiennych upoważnień do załatwiania w jego imieniu spraw

   A. do obowiązków należy w szczególności :

   • Przydzielanie pracownikom indywidualnych zakresów czynności określających im szczegółowe zadania, obowiązki, uprawnienia i zakres odpowiedzialności,
   • Dążenie do zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków i środków niezbędnych do wykonywania przydzielonych im zadań i obowiązków,
   • Organizowanie i koordynowanie wykonywania zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa,
   • Kontrola i bieżący nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań i załatwianiem bieżących spraw,
   • dbałość o doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
   • informowanie Wójta o stanie wykonania zadań,
   • Podejmowanie inicjatyw zmierzających do usprawnienia organizacji pracy i poprawy jej efektywności,
   • Pełne wykorzystanie możliwości pracowników zatrudnionych w referacie zapewniające ciągłość pracy referatu zwłaszcza przy obsłudze obywateli.

   Rozdział V

   Postanowienia dotyczące zasad i trybu funkcjonowania Urzędu

   § 9

   1. Wykazy obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy zawierają imienne zakresy czynności pracowników.

   2. Na czas nieobecności pracowników w pracy, ich zastępców wyznaczają bezpośredni przełożeni.

   3. Przy zmianach personalnych pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy obowiązuje protokólarne przekazywanie zakresów pracy i obowiązków

   4. Pisma i decyzje wychodzące na zewnątrz Urzędu podpisuje Wójt oraz osoby pisemnie do tego upoważnione przez Wójta Gminy w odrębnym trybie.

   5. Sprawy porządkowe i dyscyplinarne pracowników Urzędu regulują odrębne postanowienia Regulaminu Pracy Urzędu.

   6. Czynności biurowe, kancelaryjne regulują postanowienia instrukcji kancelaryjnej z dnia 22 grudnia 1999 r.

   7. Urząd Gminy jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

   § 10

   1. W Urzędzie Gminy organizowane są narady i spotkania. Tematyka narad i spotkań oraz skład uczestników podlega uzgodnieniu i aprobacie Wójta.

   2. Narady i odprawy pracownicze są protokołowane, protokoły sporządza i przechowuje pracownik na stanowisku ds. kadrowych.

   Rozdział VI

   Przyjmowanie stron i załatwienie spraw, rozpatrywanie

   § 11

   1. Przyjmowanie stron i interesantów w Urzędzie odbywa się codziennie w godzinach pracy Urzędu.

   2. Sekretarz Gminy, Kierownicy Referatów zobowiązani są zorganizować przyjmowanie stron i w tym celu wydają polecenia służbowe.

   3. Senatorowie, posłowie, radni, członkowie komisji spoza Rady oraz przedstawiciele Samorządu mieszkańców powinni być przyjmowani w sprawach związanych z wykonywaniem ich mandatu w pierwszej kolejności.

   4. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów w sprawach indywidualnych w godzinach pracy Urzędu pojedynczo w kolejności przybycia ich na stanowisko pracy. Załatwiają sprawy w miarę możliwości odręcznie, a sprawy wymagające prowadzenia toku postępowania najpóźniej w terminach określonych w KPA o czym informują strony.

   § 12

   1. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się na zasadach określonych w odrębnym trybie.

   2. Odpowiedzi na skargi i wnioski podlegają osobistej aprobacie i są podpisywane przez Wójta a w przypadku jego nieobecności przez Sekretarza Gminy.

   Rozdział VII

   Zasady opracowywania projektów aktów prawnych Wójta, Zarządu oraz projektów uchwał Rady Gminy

   § 13

   Projektami aktów prawnych w rozumieniu Regulaminu są projekty:

   1. uchwał Rady Gminy,

   2. Zarządzeń wewnętrznych i decyzji Wójta.

   § 14

   Projekty aktów prawnych opracowują kierownicy i pracownicy właściwych merytorycznie referatów oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy we współdziałaniu z Sekretarzem Gminy.

   § 15

   Opracowujący projekty aktów prawnych zobowiązani są przy redagowaniu i opracowywaniu treści aktu prawnego do przestrzegania zasad:

   1/. układ aktu prawnego winien być przejrzysty a jego redakcja jasna i zwięzła, natomiast tekst aktu prawnego powinien być powszechnie zrozumiały, odpowiadać zasadom poprawności i czystości języka polskiego oraz obowiązującym zasadom pisowni.

   2/. akt prawny winien składać się z następujących części:

   1. oznaczenia rodzaju aktu (zarządzenie, decyzja, uchwała) i jego numeru,
   2. oznaczenie organu wydającego akt prawny (w pełnym brzmieniu jego nazwy)
   3. data aktu prawnego (przez wskazanie miejsca słownie zaś dnia i roku cyframi)
   4. określenie przedmiotu aktu prawnego - oznaczając w sposób ogólny i zwięzły treść oraz zakres regulowanego zagadnienia (powinno rozpoczynać się od słów: w sprawie
   5. podstawę prawną aktu powinny stanowić przepisy prawa materialnego ( ustawy i przepisy wykonawcze), które w sposób wyraźny upoważniają Radę Gminy, Wójta do wydania aktu prawnego. Przepisy prawne w podstawie prawnej powinny być usystematyzowane kolejno wg. Ich rangi z podaniem pełnego tytułu powołanego przepisu, jego rocznika, numeru i pozycji ogłoszenia.

   3/. Treść redagowanego aktu prawnego powinna zawierać kolejno:

   1. przepisy ogólne określające zakres stosunków podlegających regulacji, wspólne zasady dla dalszych przepisów,
   2. przepisy szczegółowe stanowiące przepisy prawa materialnego, tryb postępowania i ewentualne przepisy /sankcje/ karne gdy te grożą adresatom,
   3. przepisy przejściowe omawiające oddziaływanie nowych uregulowań,
   4. przepisy końcowe, traktujące o uchyleniu przepisów dotychczasowych, o terminie wejścia w życie aktu prawnego o sposobie podania do publicznej wiadomości, o osobach lub jednostkach odpowiedzialnych za wykonanie aktu prawnego.

   4/. Podpis.

   § 16

   Opracowany przez właściwy referat bądź stanowisko pracy projekt aktu prawnego powinien być uzgodniony:

   - z właściwymi komisjami Rady Gminy, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów lub charakteru projektowanego aktu normatywnego,

   - ze skarbnikiem; Główny Księgowy budżetu, jeżeli postanowienia projektu dotyczą budżetu bądź wywierają inne skutki finansowe.

   § 17

   Uzgodniony projekt aktu prawnego przekazuje się do zaopiniowania Radcy Prawnemu, który nadaje mu ostateczną treść merytoryczną i formalny kształt.

   § 18

   Uchwały Rady Gminy i Zarządu rejestruje i prowadzi zbiór pracownik na stanowisku d/s obsługi Rady realizując jednocześnie postanowienia § 36 Regulaminu Rady.

   § 19

   Zarządzenia wewnętrzne, decyzje ogólne Wójta ewidencjonuje i prowadzi ich zbiór pracownik na stanowisku ds. organizacyjno kadrowych a kopię aktu przekazuje zgodnie z decyzją Wójt lub Sekretarza Gminy.

   § 20

   1. Zadania wynikające z treści aktów prawnych realizują kierownicy właściwych referatów i zainteresowane stanowiska pracy.

   2. W przypadku, gdy do wykonania aktu prawnego powołanych jest kilka referatów (stanowisk pracy) Wójt lub Sekretarz Gminy wyznacza referat (stanowisko pracy) wiodące w realizacji aktu prawnego.

   3. Pracownicy otrzymujący akt prawny mają obowiązek:

   • wykonać zadania w terminach i w sposób określony w dyspozycji oraz ściśle stosować przepisy tego aktu w pracy na swoim stanowisku,
   • informować Wójta lub Sekretarza Gminy o sposobie wykonania lub stanie realizacji aktu prawnego bezpośrednio po upływie terminu określonego w dyspozycji,

   § 21

   Koordynację i nadzór w zakresie ewidencjonowania i realizacji aktów prawnych sprawuje Sekretarz Gminy i Kierownicy Referatów.

   § 22

   Przepisy gminne są ogłaszane w sposób określony w art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

   ROZDZIAŁ VIII

   Wykonywanie kontroli wewnętrznej

   § 23

   1. Podstawowym elementem nadzoru nad realizacją zadań przez poszczególne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy jest kontrola wewnętrzna.

   2. Kontrola wewnętrzna połączona z instruktażem jest prowadzona przez:

   1. Wójta w ramach sprawowanego ogólnie nadzoru nad funkcjonowaniem Urzędu wynikającego z pełnienia funkcji Kierownika Urzędu,
   2. Sekretarz Gminy w zakresie wyznaczonym przez Wójta,
   3. Radcę Prawnego w zakresie przestrzegania prawa,
   4. Kierowników Referatów w zakresie powierzonych im zadań,

   3. Z przeprowadzonych kontroli osoby wymienione w ust.2 pkt. 2 -4 sporządzają krótką notatkę, zapoznają z wynikami Wójta i przedkładają mu w tej sprawie swoje propozycje i uwagi.

   4. Wykorzystanie wyników kontroli należy do Wójta.

   ROZDZIAŁ IX

   Wykonywanie kontroli wewnętrznej

   § 24

   1. Pracownicy Urzędu zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych podlegają okresowym ocenom kwalifikacyjnym na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych.

   2. Okresowej oceny kwalifikacyjnej nie przeprowadza się w stosunku do pracowników zatrudnionych w Urzędzie krócej niż 6 miesięcy.

   3. Okresowe oceny kwalifikacyjne przeprowadza się raz na 2 lata.

   § 25

   W stosunku do ocenionego pracownika obowiązuje jawność oceny.

   ROZDZIAŁ X

   Postanowienia końcowe

   § 26

   1. Postanowienie niniejszego regulaminu nie naruszają statutowych zadań, kompetencji i uprawnień Kierowników jednostek organizacyjnych.

   § 27

   Obowiązującą wykładnię niniejszego regulaminu ustala Sekretarz Gminy, stronę prawną, Radca Prawny, sprawy kompetencyjne rozstrzyga Wójt.Artykuł ze strony Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.wielopole.itl.pl/archiwum/

Adres WWW tego artykułu to:
http://www.wielopole.itl.pl/archiwum/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=3
Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /www/virtual/wielopole.itl.pl/htdocs/archiwum/includes/pnSession.php on line 400