Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej

Referaty
Data: Thursday, 15 May - 20:19:36
Temat Urząd Gminy


Referat Budżetu i Finansów,
Referat ds.Społecznych i Obywatelskich,
Urząd Stanu Cywilnego,
Referat Rolnictwa,
Referat Rozwoju,
Radca Prawny,
Samodzielne stanowisko d/s drógReferat Budżetu i Finansów:

- Skarbnik Gminy - Główny ksiegowy Budżetu jednoczenie kierownik referatu,
- stanowisko d/s księgowoci budżetowej i podatkowej oraz obsługi księgowej organów sdamorządu mieszkańców,
- stanowisko d/s podatków i opłat,
- stanowisko d/s obsługi kasowej Urzędu,
- stanowisko d/s podatku od środków transportowych.
Do zakresu działania referatu Budżetu i Finansów należą sprawy gospodarki budżetowej i finansowej, wymiaru i poboru podatków i opłat, obsługi kasowej.Szczegółowy zakres działań referatu przedstawiono w Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Gminy.
SKARBNIK GMINY : tel. 221-48-19 wew. 40

Referat ds. Społecznych i Obywatelskich:

- Sekretarz Gminy jednoczesnie Kierownik Referatu,
- stanowisko d/s obsługi Rady,
- stanowisko d/s kadrowych,
- stanowisko d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- stanowisko d/s wojskowych,
- stanowisko d/s obsługi sekretariatu, maszynopisania i obsługi samorządów wiejskich,
- stanowisko d/s archiwum,
- stanowisko d/s obrony cywilnej i BHP,
- stanowisko d/s gospodarczych,
- stanowisko d/s obywatelskich (zgromadzeń i zbiórek publicznych),
- sprzątaczka,
- informatyk,
Do zakresu działania Referatu ds. Społecznych i Obywatelskich należą sprawy obsługi Rady Gminy, organizacji i funkcjonowania Urzędu, ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych, współpraca z samorządami wiejskimi, sprawy obronne, BHP.
SEKRETARZ GMINY: tel. 221-48-19 wew. 34

Urząd Stanu Cywilnego:

- Kierownik USC,
- Z-ca Kierownika USC.
Do zakresu działań USC należy: prowadzenie rejestrów stanu cywilnego,
sporządzenie aktów stanu cywilnego, przyjmowanie stosownych owiadczeń wynikających z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
KIEROWNIK USC: tel. 221-48-19 wew. 42

Referat Rolnictwa:

- Kierownik Referatu prowadzący sprawy budownictwa,
- stanowisko d/s rolnictwa, leśnictwa, handlu i usług,- stanowisko d/s inwestycji,
- stanowisko d/s ochrony środowiska, gospodarki komunalnej,
- stanowisko d/s gospodarki gruntami,
- stanowisko d/s ochrony przeciwpożarowej,
- pracownicy gospodarczy.
Do zadań Referatu Rolnictwa należą sprawy planowania przestrzennego, budownictwa indywidualnego, nadzoru urbanistyczno budowlanego, gospodarki gruntami i mieniem komunalnym, komunikacji i ochrony srodowiska, kultury fizycznej.
KIEROWNIK REF.: tel. 221-48-19 wew. 44

Referat Rozwoju:

Do zadań referatu rozwoju należą:
- Opracowywanie założeń i projektów planów w zakresie inwestycji infrastruktury komunalnej, dróg i innych obiektów (szkoły, domy ludowe itp.), sporządzanie materiałów informacyjnych dla potrzeb Wójta Gminy i Rady Gminy,
- Rozeznawanie możliwości korzystania przez gminę ze środków pomocowych na realizację zadań inwestycyjnych, należących do właściwości gminy,
- sporządzanie wniosków związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy pomocowych ,
- Przygotowywanie i koordynowanie prac związanych z przeprowadzeniem przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, na zadania realizowane po uzyskaniu środków pomocowych,
- Rozliczanie zadań realizowanych po uzyskaniu środków pomocowych,
- Promocja gminy w lokalnych i ogólnopolskich mediach poprzez utrwalenie pozytywnego wizerunku gminy,
KIEROWNIK REF.: tel. 221-48-19 wew. 35

Radca Prawny:

Do zadań Radcy Prawnego należy obsługa prawna Wójta, Rady Gminy i doradztwo prawne na rzecz Kierowników Referatów i stanowisk pracy w zakresie prowadzonych zadań własnych Gminy, zleconych i powierzonych, prowadzenie spraw zastepstwa sądowego, opiniowanie pod wzgledem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał zarządzeń, umów i porozumień.
Radca Prawny: tel. 221-48-19 wew. 45

Samodzielne stanowisko pracy d/s dróg.

Do zadań tego stanowiska należy realizowanie zadań związanych z budową, modernizacją i utrzymaniem dróg, placów, chodników, przepustów, mostów na drogach gminnych oraz nadzór nad ich eksploatacją, wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, realizacja zadań związanych z budową i utrzymaniem przystanków.
Inspektor d/s dróg: tel. 221-48-19 wew. 39

Artykuł ze strony Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.wielopole.itl.pl/archiwum/

Adres WWW tego artykułu to:
http://www.wielopole.itl.pl/archiwum/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=4
Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /www/virtual/wielopole.itl.pl/htdocs/archiwum/includes/pnSession.php on line 400