Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji

KARTA INFORMACYJNA UG/ZP/1

 URZĄD GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
TEL. 017/2214819, Fax. 017/2214830 e-mail:
sekretariat@wielopole.itl.pl


WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI INWESTYCJI

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
UG Wielopole Skrz.II piętro pok. nr 12. tel. (017) 2214819 wew.44 - Podinspektor - Łukasz Dziok

SPOSÓB ZALATWIENIA SPRAWY
- Zasięgnięcie opinii właściwych organów
- Rozpatrzenie wniosków
- Wydanie decyzji administracyjnej

WYMAGANE DOKUMENTY
• Wniosek ( Fwniosku_decsrod)
Załączniki :poświadczenie przez właściwy organ kopia mapy ewidecynej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

OPŁATA SKARBOWA
- Za wniosek - 5 zł.
- Za załącznik - 0,50 zł.

CZAS ZALATWIENIA SPRAWY
do 2 miesięcy

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. Nr 113 poz.954 z późn.zm.) Prawo ochrony środowiska.
Ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253 poz. 2532 z późn. zm.)

TRYB ODWOLAWCZY
W terminie 14 dni od daty otrzymania do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie

Sporządzil: Zbigniew Pasela - Kierownik Ref. Rolnictwa 15.11.2005
Sprawdzila i zatwierdzila: Krystyna Wlezień Sekretarz Gminy 15.11.2005

 Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej © 2002
http://www.wielopole.itl.pl/archiwum/