Decyzja o warunkach zabudowy (lokalizacji) inwestycji celu publicznego.

KARTA INFORMACYJNA UG/PZ/2

URZĄD GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
TEL. 017/2214819, Fax. 017/2214830 e-mail:
sekretariat@wielopole.itl.pl


DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY
LUB (O LOKALIZACJI INWESTYCJI) CELU PUBLICZNEGO

MIEJSCE ZALATWIENIA SPRAWY:
UG Wielopole Skrzyńskie, II piętro, pokój nr 12, tel. (17) 2214819 wew. 44 Podinspektor- Łukasz Dziok

SPOSÓB ZALATWIENIA SPRAWY:
Postępowanie rozpoczyna się na wniosek strony.
Polega na: - sprawdzeniu kompletności wniosku 
- sprawdzeniu zgodności zamierzenia z przepisami odrębnymi (analiza)
- powierzeniu opracowania projektu decyzji osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów
- uzgodnieniu projektu decyzji z właściwymi organami - wydaniu decyzji 

WYMAGANE DOKUMENTY:
 - 3 egz. kopii mapy zasadniczej (1 orginał,2 kopie) w skali 1:1000 lub 1:500, obejmującej teren wokół działki (przewidzianej pod inwestycję) o 3-krotnej szerokości frontu działki pod inwestycję, z oznaczeniem granic terenu pod inwestycją - 1 egz. kopii mapy ewidencyjnej - 1 egz. wypisu z rejestru gruntów- na działkę pod inwestycje i wszystkie działki do niej przyległe (mapy i wypisy do nabycia w Starostwie Powiatowym w Ropczycach)
- 1 egz. charakterystyki graficznej, (wg własnego pomysłu albo projektanta inwestycji) umowy między inwestorem a właściwymi jednostkami organizacyjnymi gwarantujące wykonanie ww. uzbrojenia terenu (na energię elektryczną , na wodę i kanalizację, na energię cieplną) 

FORMULARZE DO POBRANIA:
* formularz wniosku (budynek mieszkalny, jednorodzinny itp.);
* formularz wniosku uproszczony (przebudowa, zmiana zagospodarowania);
* formularz wniosku o lokalizacji inwestycji celu publicznego

OPLATA SKARBOWA:
Nie podlegają opłacie skarbowej wnioski i decyzje w sprawach budownictwa mieszkaniowego, w pozostałych sprawach: opłata skarbowa wynosi 107 zł.

CZAS ZALATWIENIA SPRAWY
Ok. 3 miesiące pod warunkiem nie wystąpienia tzw. terminów zależnych zwiazanych z prowadzeniem procedury w tym uzgodnień, zawieszeń postępowania oraz odwolań.

TRYB ODWLAWCZY:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta gminy Wielopole Skrzyńskie. 

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) 

UWAGI:
Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie gdy teren spełnia następujące warunki:
1) co najmniej jedna działka sąsiednia, doostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
2) teren ma dostęp do drogi publicznej;
3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego - t.j. jeżeli uzbrojenie terenu zostanie zagwarantowane w drodze umów zawartych między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem;
4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust.1;

* warunku określonego w pkt. 1 nie stosuje sie do zabudowy zagrodowej w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza 2,52 ha.


Zaaktualizował: Podinspektor - Łukasz Dziok, 07.01.2010r.
Opracował: Zbigniew Pasela, Kierownik Ref. Rolnictwa, 15.11.2005r
Sprawdziła i zatwierdziła: Krystyna Wlezień, Sekretarz Gminy, 15.11.2005r. Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej © 2002
http://www.wielopole.itl.pl/archiwum/