Umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty należności podatkowych, zwrot akcyzy za paliwo.

KARTA INFORMACYJNA NR UG/RF/1

URZĄD GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 TEL. 017/2214819, Fax. 017/2214830
e-mail:
sekretariat@wielopole.itl.pl

UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH ORAZ ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI,ROZŁOŻENIE NA RATY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH,ZWROT AKCYZY ZA PALIWO


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie, Referat Budżetu i Finansów

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości:

Sprawy mieszkańców z terenu:
- wsi Brzeziny I piętro, pok. Nr 1 – podinspektor Dorota Świstak tel. (017) 2214819 wew. 52 lub (017) 2214472
- wsi Wielopole i Glinik I pietro, pok. Nr 1 – podinspektor Helena Rakoczy tel.2214919 wew. 52 lub (017) 2214472
- wsi Broniszów i Nawsie I pietro pok. Nr 4 – podinspektor Jolanta Kisiel tel. (017)2214819 wew. 43 lub (017) 2214463 

Podatek od środków transportowych:
 II piętro pokój Nr 24 – Inspektor Dorota Łuszcz tel. (017) 2214819 wew.48 lub (017) 2214468

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Postępowanie rozpoczyna się na wniosek strony
Polega na wydaniu decyzji o umorzeniu, odroczeniu bądź rozłożeniu na raty zaległości podatkowych lub wydaniu decyzji odmownej. W przypadku akcyzy: wydanie decyzji o wysokości limitu na dany rok oraz wysokości zwrotu podatku akcyzowego.

Ulgi w podatku: 
      - żołnierska po złożeniu podania i zaświadczenia o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej przez samego podatnika lub członka rodziny,
      - inwestycyjna z tytułu budowy lub modernizacji budynku inwentarskiego po złożeniu podania i rachunków stwierdzających prowadzenie inwestycji,
      - z tytułu kupna gruntów na utworzenie nowego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa po złożeniu podania i oświadczenia, że sprzedający nie jest krewnym w linii prostej,

WYMAGANE DOKUMENTY
- Podanie wraz z uzasadnieniem strony.
- Podatnik będący przedsiębiorcą wraz z podaniem zobowiązany jest złożyć informację o otrzymanej pomocy publicznej według ustalonego ustawą wzoru.
Dodatkowe dokumenty:
- zaświadczenie o dochodach z zakładów pracy - wszystkich osób znajdujących się we wspólnym gospodarstwie domowym
- zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu z prawem czy bez prawa do zasiłku
- zaświadczenia o dochodach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z Urzędu Skarbowego
- odcinki z otrzymywanych rent i emerytur z ostatnich miesięcy
- dokumenty świadczące o kosztach utrzymania rodziny (rachunki za światło, gaz, wodę, telefon itp.)
- dokumenty świadczące o zadłużeniach czy zobowiązaniach wobec innych wierzycieli kredyty bankowe, pożyczki, niezapłacone składki, ZUS, KRUS, US itp.)
- w przypadku długotrwałej choroby - zaświadczenie o stanie zdrowia
- w przypadku zdarzeń losowych np. kradzieży, pożaru, wypadku - protokół odpowiednich służb potwierdzających to zdarzenie
- w przypadku rolników oświadczenie o spełnieniu warunków zaliczania go do producentów rolnych
- do zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego należy złożyć fakturę VAT zakupu paliwa wraz z wnioskiem formularz wniosku

OPŁATY
Zwolnione z opłaty skarbowej są wniosek w sprawie umorzenia jak również wniosek
o odroczenie terminu płatności podatków: rolnego leśnego i od nieruchomości.
Wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku od środków transportowych.

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
w terminie 30 dni od złożenia wniosku

TRYB ODWOŁAWCZY

W ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60)

INNE INFORMACJE
Strona powinna zgłosić się bezpośrednio do pracownika w referacie w celu spisania protokołu w sprawie opisu warunków gospodarczych gospodarstwa domowego oraz przedłożenia dowodów mogących mieć znaczący wpływ na wydanie decyzji w sprawie umorzenia

OPRACOWAŁA: Dorota Świstak  podinspektor Ref. Budżetu i Finansów, 08.12.2005r.
SPRAWDZIŁA: Janina Drygaś Skarbnik Gminy, 08.12.2005r.
ZATWIERDZIŁA: Krystyna Wlezień, Sekretarz Gminy, 08.12.2005r.Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej © 2002
http://www.wielopole.itl.pl/archiwum/