Wymeldowanie w trybie postepowania administracyjnego.

 

KARTA INFORMACYJNA Nr 6/2005

URZĄD GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
TEL. 017/2214819, Fax. 017/2214830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl

WYMELDOWANIE W TRYBIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim  pok. nr 5 tel. (017) 2214819 wew. 36 – Podinspektor Piotr JaworekWymeldowanie musi być złożone na druku oryginalnym, który można pobrać w budynku Urzędu.

WYMAGANE DOKUMENTY

- wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad 2 miesiące,
- dokumenty dotyczące tytułu prawnego wnioskodawcy do lokalu odpowiednio:
   · decyzja o przydziale lokalu lub umowa najmu lokalu (budynku),
   · akt własności lub wypis z ksiąg wieczystych lokalu (budynku),
- dokumenty na poparcie wniosku (np. wyrok rozwodowy, protokół wykonania eksmisji przez komornika, postanowienie sądu o podziale wspólnego majątku dorobkowego małżonków, orzeczenie separacji małżonków),
- dowód osobisty (do wglądu),

OPŁATA SKARBOWA

- za podanie - 5zł.
- za załącznik - 0,50zł.

TERMIN REALIZACJI

   1 miesiąc

PODSTAWA PRAWNA

1.  Ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 87
póz. 960 i Nr 110 póz. 1189,oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676.Nr 78 póz. 716 i Nr 236 póz.1999

TRYB ODWOŁAWCZY

      Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Opłata skarbowa
- za odwołanie - 5 zł.,
- za załączniki - 0,50 zł.,

Opracowała:  Inspektor Kunegunda Jaworek 05.12.2005 r.
Sprawdziła i Zatwierdziła:  Krystyna Wlezień, Sekretarz Gminy, 06.12.2005 r.

 

 Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej © 2002
http://www.wielopole.itl.pl/archiwum/