Wydanie dowodu osobistego osobie, która nie ukończyła 18 lat.

KARTA INFORMACYJNA NR 3/EL/2005

URZĄD GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
TEL. 017/2214819, Fax. 017/2214830
e-mail:
sekretariat@wielopole.itl.pl

Wydanie dowodu osobistego osobie, która  nie ukończyła 18 lat

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
UG Wielopole Skrzyńskim  pok. nr 5 tel. (017) 2214819 wew. 43 – Podinspektor Piotr Jaworek
Złożenie wniosku i odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy  z opiekunem prawnym.

WYMAGANE DOKUMENTY
1. „Wniosek o wydanie dowodu osobistego”- wypełniony czytelnie (pismem drukowanym, wielkimi literami)- dostępny w Urzędzie
2. Dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
3. Odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
4. Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku – w przypadku osób, które zawarły związek małżeński,
5. Do wniosku nie dołącza się dokumentów wymienionych w punktach 3 i 4, jeżeli zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wielopolu Skrzyńskim
6. Posiadany dokument tożsamości /dot. osób wymieniających dotychczasowy dowód osobisty/ – dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty,

 OPŁATA SKARBOWA
Opłata za wydanie dowodu osobistego wynosi 30 zł. Opłatę dokonuje się w kasie Urzędu Gminy.

TERMIN REALIZACJI
30 dni

PODSTAWA PRAWNA
art.34 Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. Nr 87 z 2001r. poz.960), Rozporządzenie Rady Ministrów (Dz.U. Nr 112 poz.1182 z 2000r.)

OPRACOWAŁA:  Inspektor Kunegunda Jaworek 22.12.2005 r.
SPRAWDZIŁA I ZATWIERDZIŁA: Krystyna Wlezień Sekretarz Gminy, 22.12.2005r.Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej © 2002
http://www.wielopole.itl.pl/archiwum/