Witamy na Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej     
   
  Loguj
Start O Biuletynie Instrukcja Statystyki www.bip.gov.pl Baby Stuff
Urząd Gminy
· Dane
· Struktura organizacyjna
· Regulamin
· Referaty
· Sprawy mieszkańców

Organy
· Wójt
· Rada Gminy
· Komisje Rady

Prawo lokalne
· Statut Gminy
· Sesje Rady Gminy
· Uchwały Rady
· Zarządzenia Wójta
· Budżet
· Podatki i opłaty

Informacje
· Jednostki pomocnicze
· Jednostki organizacyjne
· Stowarzyszenia i związki
· Działalność gospodarcza
· Przetargi
· Ogłoszenia
· Ochrona środowiska
· Oferty inwestycyjne
· Oświadczenia
· Informacje nieudostępnione

Serwis
· Wyszukiwarka
· O Biuletynie
· Redakcja Biuletynu
· Instrukcja obsługi
· Statystyki odwiedzin

Kto jest Online
Mamy 2 goście i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj


Język
Wybierz język interfejsu:


Wojt
Posted on: 07 Lip, 2003 - 13:40 przez Ireq

Organy

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie - Czesław Leja

tel. 221-48-19
e-mail: :sekretariat@wielopole.itl.pl
Kompetencje :
1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez Wójta w drodze Zarządzenia. Kierownikiem Urzędu jest Wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy. Kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.,

2.Wójt wykonuje Uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. W realizacji zadań własnych gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy. Do zadań Wójta należy w szcególności:- przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy,- gospodaropwanie mieniem komunalnym,- wykonywanie budżetu,- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

3.Wójt odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy. Wójtowi przysługuje wyłącznie prawo:- zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,- emitowania papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,- dokonywania wydatków budżetowych,- zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,- dysponowania rezerwami budżetu Gminy,- blokowania środków budżetowych w przypadkach określonych ustawą

4.Wójt obowiazany jest do przedłożenia Wojewodzie uchwał Rady Gminy w cągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Akty ustanawiające przepisy porządkowe Wójt przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia. Wójt przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej na zasadach określonych w przepisach prawa, uchwałę budżetową , uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej.

5. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. W przypadku zagrożenia dla życia bądż mienia ludzi Wójt może zarzadzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych, w przypadku klęsk żywiołowych Wójt działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim Biuletyn Informacji Publicznej