Wydanie dowodu osobistego osobie, która ukończyła 18 lat

 KARTA INFORMACYJNA NR 2/EL/2005 

URZĄD GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
TEL. 017/2214819, Fax. 017/2214830
e-mail:
sekretariat@wielopole.itl.pl

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO PO RAZ PIERWSZY OSOBIE, KTÓRA UKOŃCZYŁA 18 LAT

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. wzór dowodu osobistego oraz tryb postępowania w sprawach o wydaniu dowodów osobistych, ich wymiana, zwrot lub utrata (Dz. U. z 2000 r. Nr 112 poz. 1182)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie pok. Nr 5 tel. (017)2214819 wew. 36, Podinspektor Piotr Jaworek

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Postępowanie rozpoczyna się na wniosek strony

WYMAGANE DOKUMENTY
Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego
Załączniki:
- dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 3,50cm x 4,50 cm, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy
- dowód wniesienia opłaty za wydanie dowodu osobistego
- odpis skrócony aktu urodzenia (jeżeli nie został sporządzony w USC Wielopole Skrzyńskie)

OPŁATY

za wydanie dowodu osobistego 30 zł.

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
W momencie zgłoszenia rozpatrywany jest wniosek, czas oczekiwania na dowód 30 dni

TRYB ODWOŁAWCZY

Nieprzewidziany przepisami

INNE INFORMACJE
Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście
Zwolnienie z opłaty za wydanie dowodu osobistego przysługuje:
- wnioskodawcy przebywającemu w domu opieki społecznej
- pobierającemu zasiłek stały z pomocy społecznej
- pobierającemu rentę socjalną
-
formularz wniosku 

OPRACOWAŁA:  Inspektor Kunegunda Jaworek  22.12.2005 r.
SPRAWDZIŁA I ZATWIERDZIŁA: Krystyna Wlezień Sekretarz Gminy, 22.12.2005r.

 

 


 Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej © 2002
http://www.wielopole.itl.pl/archiwum/