Zgłoszenie oraz zmiana przedmiotu opodatkowania podatkiem od środków transportowych.

KARTA INFORMACYJNA Nr UG/RF/1
URZĄD GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
TEL. 017/2214819, Fax. 017/2214830 e-mail:
sekretariat@wielopole.itl.pl


ZGŁOSZENIE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA PODATKIEM OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB PRAWNYCH

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie, Referat Budżetu i Finansów

Podatek od środków transportowych:
II piętro pokój Nr 24 – podinspektor Dorota Łuszcz tel. (017) 2214819 e-mail: bip@wielopole.itl.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Złożenie deklaracji
Podatnicy podatku od środków transportowych są ustawowo zobowiązani do samodzielnego obliczenia i wpłacenia należnego podatku na rachunek gminy. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach:
a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego- I rata,
b) do dnia 15 września roku podatkowego-II rata
2) po dniu 1 wrzesnia - podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego

WYMAGANE DOKUMENTY

Deklaracja podatkowa DT-1

OPŁATY
Nie przewidziano przepisami


TRYB ODWOŁAWCZY
Nieprzewidziany przepisami

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 ze zm. Dz.U. Nr 200 poz. 1683)

INNE INFORMACJE
- Podatnik składa deklarację podatkową DT-1 bezpośrednio do organu podatkowego corocznie do 15 lutego oraz w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego lub od zaistniałej zmiany

Opracowała: podinspektor Dorota Łuszcz, 08.12.2005r.
Sprawdziła: Janina Drygaś, Skarbnik Gminy, 08.12.2005r.
Zatwierdziła: Krystyna Wlezień, Sekretarz Gminy, 08.12.2005r.Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej © 2002
http://www.wielopole.itl.pl/archiwum/