Witamy na Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej     
   
  Loguj
Start O Biuletynie Instrukcja Statystyki www.bip.gov.pl Baby Stuff
Urząd Gminy
· Dane
· Struktura organizacyjna
· Regulamin
· Referaty
· Sprawy mieszkańców

Organy
· Wójt
· Rada Gminy
· Komisje Rady

Prawo lokalne
· Statut Gminy
· Sesje Rady Gminy
· Uchwały Rady
· Zarządzenia Wójta
· Budżet
· Podatki i opłaty

Informacje
· Jednostki pomocnicze
· Jednostki organizacyjne
· Stowarzyszenia i związki
· Działalność gospodarcza
· Przetargi
· Ogłoszenia
· Ochrona środowiska
· Oferty inwestycyjne
· Oświadczenia
· Informacje nieudostępnione

Serwis
· Wyszukiwarka
· O Biuletynie
· Redakcja Biuletynu
· Instrukcja obsługi
· Statystyki odwiedzin

Kto jest Online
Mamy 2 goście i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj


Język
Wybierz język interfejsu:


Statut Gminy
Posted on: 18 Cze, 2003 - 13:11 przez Ireq

Prawo lokalne

STATUT
GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Statut określa:

1) ustrój Gminy Wielopole Skrzyńskie,
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie,
3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie, Komisji Rady Gminy, Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie,
4) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie,
5) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Wójta Gminy oraz korzystania z nich.

§ 2

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1) Gminie- należy przez to rozumieć gminę Wielopole Skrzyńskie,
2) Radzie-należy przez to rozumieć Radę Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
3) Komisji- należy przez to rozumieć Komisję Rady Gminy,
4) Komisji Rewizyjnej- należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim,
5) Wójcie- należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie,
6) Statucie- należy przez to rozumieć Statut Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Rozdział II

Gmina

§ 3

1. Gmina Wielopole Skrzyńskie jest podstawową jednostką lokalnegosamorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego naswoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze gminy z mocy ustawy o samorządzie gminnym stanowią gminną wspólnotę samorządową realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum wyborach oraz poprzez swoje organy.

§ 4

1. Gmina położona jest w powiecie ropczycko-sędziszowskim w Województwie Podkarpackim i obejmuje obszar 93 km2
2. Granice terytorialne Gminy określa mapa w skali 1:100000 stanowiącazałącznik nr 1 do Statutu.
3. W Gminie są tworzone jednostki pomocnicze i sołectwa.
4. Zarząd prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

§ 5

1. W celu wykorzystania swoich zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy zawiera załącznik nr 2 do Statutu.

§ 6

1. Gmina Wielopole Skrzyńskie posługuje się herbem, którego wzór określa załącznik nr 3 do Statutu.
2. Zasady używania herbu oraz insygniów władz określa Rada w odrębnej uchwale.

§ 7

Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Wielopole Skrzyńskie.

Rozdział III

Jednostki pomocnicze gminy

§ 8

1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały z uwzględnieniem następujących zasad:

1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować albo organy Gminy,
2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien-w miarę możliwości uwzględnić naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust.1

§ 9

Uchwały, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny określać w szczególności:

 • obszar,
 • granice,
 • siedzibę władz,
 • nazwę jednostki pomocniczej.

§ 10

1. Rada Gminy może do dyspozycji sołectw przekazać grunty, budynki mienia komunalnego położone na terenie poszczególnych sołectw.
2. Sołectwa nie prowadzą odrębnej gospodarki finansowej - gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.
3. Wydatki pokrywane są bezpośrednio z budżetu gminy a dochody uzyskane przez sołectwo odprowadzane są do budżetu.
4. Sołectwo odpowiada za powierzone mienie.

§ 11

1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przekłada informacje w tym zakresie Wójtowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

§ 12

1. Przewodniczący organu wykonawczego sołectwa - sołtys uczestniczyw pracach Rada Gminy z urzędu.
2. Przewodniczący może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

Rozdział IV

Organizacja wewnętrzna Rady

§ 13

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§ 14

1. Rada działa na sesjach poprzez swoje komisje oraz poprzez Wójta wykonującego jej uchwały.
2. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§ 15

Wewnętrznymi organami Rady są:

1) Przewodniczący
2) Wiceprzewodniczący
3) Komisje stałe Rady
4) doraźne komisje do określonych zadań.

§ 16

1. Rada powołuje następujące komisje stałe:

1) Komisja Rewizyjna,
2) Komisja Regulaminowo-Mandatowa,
3) Komisja Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
4) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.

2. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych.
3. Rada Gminy powołując doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określa ich skład i zakres działania.

§ 17

1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

 1. określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,
 2. przygotowanie projektu porządku obrad,
 3. dokonanie otwarcia sesji,
 4. powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.

4. Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2 powinien obejmować sprawozdanie dotychczasowego Wójta o stanie gminy.

§ 18

Przewodniczący Rady a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący w szczególności:

 • zwołuje sesje Rady, przewodniczy obradom,
 • kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń,
 • zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
 • podpisuje uchwały Rady,
 • czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

§ 19

W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swojej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

§ 20

1. Przewodniczący oprócz uprawnień przewidzianych w § 18 Statutu jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.
2. Rada na wniosek Przewodniczącego, może upoważnić w drodze uchwały inną niż Przewodniczący osobę do reprezentowania jej na zewnątrz.
3. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1 Przewodniczący może działać przez pełnomocnika.
4. Pełnomocnikiem może być wyłącznie radny.

§ 21

Do obowiązków Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego.

§ 22

1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynuje z ramienia Rady prace Komisji Rady.
2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.

§ 23

Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy zatrudniony na stanowisku d/s obsługi Rady.

§ 24

Tryb pracy Rady i jej organów określa Regulamin Rady stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszego Statutu.

§ 25

1. Zadania kontrolne Rada realizuje poprzez powołanie Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania zlecone przez Radę oraz określone odrębnymi ustawami.
2. Zadania i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ V

Zasady działania klubów radnych

§ 26

1. Radni mogą tworzyć kluby radnych według kryteriów przez siebie przyjętych.
2. W ramach klubów mogą funkcjonować koła radnych.

§ 27

1. Warunkiem utworzenia Klubu jest zadeklarowanie w nim udziału, przez co najmniej 5 radnych.
2. Powstanie Klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
3. W zgłoszeniu podaje się:

 1. nazwę klubu,
 2. listę członków,
 3. imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

§ 28

Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.

§ 29

Pracę klubów organizują przewodniczący klubów wybierani przez członków klubu.

§ 30

1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

§ 31

1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.
2. Kluby mogą przedstawić swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swoich przedstawicieli.

§ 32

Na wniosek przewodniczących klubów Wójt obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

§ 33

Organem wykonawczym gminy jest Wójt Gminy.

§ 34

1. Wójt Gminy jest pracownikiem samorządowym.
2. Zastępca Wójta pełni funkcję społecznie.

§ 35

Wójt wykonuje:

1) uchwały Rady Gminy,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego,
4) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.

§ 36

1) Wójt uczestniczy w sesjach Rady Gminy. 2) Komisje Rady mogą żądać przybycia Wójta na ich posiedzenie.

§ 37

Z - ca Wójta przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w poprzednich paragrafach w przypadku uzyskania upoważnienia od Wójta.

ROZDZIAŁ VI

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli

z dokumentów Rady, Komisji i Wójta

§ 38

1. Obywatelom udostępnia się dokumenty wynikające z zadań publicznych Gminy, a w szczególności:

 1. protokoły z Sesji,
 2. protokoły z posiedzeń Komisji Rady w tym Komisji Rewizyjnej,
 3. uchwały Rady,
 4. rejestr wniosków i opinii Komisji Rady,
 5. Rejestr interpelacji i wniosków radnych.

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegają udostępnieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 39

Dokumenty z zakresu działania Rady i komisji udostępnia się na stanowisku pracy d/s obsługi Rady Gminy w godzinach pracy Urzędu.

§ 40

1. Z dokumentów wymienionych w § 39 obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy, wyciągi lub je kopiować.
2. Realizacja uprawnień określonych w ust. 1 może odbywać się wyłącznie w Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy.

§ 41

1. Obywatele mogą żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie notatek z dokumentów określonych w § 39 ust. 1 oraz odbitek kserograficznych.
2. Czynności, o jakich mowa w ust. 1 są wykonywane odpłatnie.

§ 42

Uprawnienia określone w § 39 - 44 nie znajdują zastosowania w przypadku wyłączenia jawności określonego w przepisach ustawowych.

ROZDZIAŁ VII

Pracownicy samorządowi

§ 43

1. W Urzędzie Gminy na podstawie powołania zatrudnia się Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy.
2. W Urzędzie Gminy na podstawie mianowania zatrudnia się pracowników na następujących stanowiskach:

 • kierownicy referatów
 • inspektorzy.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§ 44

Załączniki wymienione w niniejszym Statucie stanowią jego integralną część. Wykładnia budzących wątpliwości postanowień niniejszego Statutu należy do właściwości Rady.

§ 45

1. Rada uchwala Statut w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
2. Zmiana Statutu wymaga podjęcia przez Radę Gminy uchwały o zmianie Statutu w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 46

Statut niniejszy podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim Biuletyn Informacji Publicznej