Wymiana dowodu osobistego.

KARTA INFORMACYJNA NR 7/2005

URZĄD GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
TEL. 017/2214819, Fax. 017/2214830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl


Wymiana dowodu osobistego

Od 1 stycznia 2003 r. wprowadza się obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r. na nowy wzór w następujących terminach: 
Wydane do roku 1972 r. wymiana od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 marca 2004r.
Wydanych w latach 1973-1980 wymiana od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004r.
Wydanych w latach 1981-1991 wymiana od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005r. 
Wydanych w latach 1992-1995 wymiana od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006r.
Wydanych w latach 1996-2000 wymiana od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
Dowód osobisty podlega wymianie: w przypadku uszkodzenia, zmiany danych osobowych, zmiany adresu upłynął termin ważności.                                                                                                                                                           
Z wnioskiem o wymianę dowodu należy wystąpić w terminie do 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę. Wniosek składa się i dowód odbiera osobiście

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
UG Wielopole Skrz.  pok. nr 5 tel. (017) 2214819 wew. 43 – Podinspektor Piotr Jaworek
Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście.

WYMAGANE DOKUMENTY
   1)  wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego wypełniony czytelnie (pismem drukowanym, wielkimi literami) dostępny w UG
   2)  dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm ukazujące głowę w pozycji lewego pół profilu z widocznym lewym uchem,
   3)  dowód uiszczenia opłaty (opłatę dokonuje się w kasie tut. Urzędu przed złożeniem wniosku)
   4)  odpis skrócony aktu urodzenia-w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński
   5)  odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacja o aktualnie używanym nazwisku –  w przypadku osób, które zawarły związek małżeński   
Do wniosku nie dołącza się dokumentów wymienionych w punktach 4 i 5, jeżeli zostały sporządzone w Urzędzie Stanu cywilnego w Wielopolu Skrzyńskim
   6)
posiadany dokument tożsamości /dot. osób wymieniających dotychczasowy dowód osobisty/ - dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty,  
 
 
OPŁATA SKARBOWA
Opłata za wydanie dowodu osobistego wynosi 30 zł.Opłatę dokonuje się w kasie Urzędu Gminy.
Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób:
-         
ubiegających się o wymianę dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,
-         
zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy lub numeru domu,
-        
które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych, przebywających w domach opieki społecznej lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,

TERMIN REALIZACJI  30 dni

PODSTAWA PRAWNA
1.
Art. 34, 36, 36a, 45 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 ze zm) 
2.Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania przy wydawaniu dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu i utraty (Dz. U. Nr 112, poz. 1182 ze zmianami) 
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U Nr 209 poz. 2129)

Opracowała:  Inspektor Kunegunda Jaworek 05.12.2005 r.
Sprawdziła i Zatwierdziła:  Krystyna Wlezień, Sekretarz Gminy, 06.12.2005 r.Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej © 2002
http://www.wielopole.itl.pl/archiwum/