Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.

 KARTA INFORMACYJNA NR UG/MG/7

URZĄD GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

TEL. 017/2214819, Fax. 017/2214830 e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - GRUNTÓW, LOKALI W DRODZE PRZETARGU

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
UG Wielopole Skrzyńskie, II piętro, pokój nr 19 tel. (17) 2214819 Inspektor Maciej Grabski

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Postępowanie rozpoczyna się na wniosek strony lub Wójta. Polega na:
- wydaniu zarządzenia Wójta w sprawie przeznaczenia do sprzedaży. 
- dokonaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego,
- sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości na 21 dni wykazu nieruchomości i informacji o wywieszeniu wykazu,
- sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości na 30 dni ogłoszenia o przetargu,
- przeprowadzeniu przetargu przez Komisję przetargową,
- zawarciu notarialnej umowy sprzedaży.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- wniosek

OPŁATY: Nieprzewidziano przepisami

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY: min. 4 miesiące

TRYB ODWOŁAWCZY:
Skarga uczestnika przetargu na czynności związane
z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku
o przetargu

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn zm.)
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późn. zm.)

OPRACOWAŁ: Inspektor Maciej Grabski , 17.11.2005r
SPRAWDZIŁ: Zbigniew Pasela, Kierownik Ref. Rolnictwa, 25.11.2005r.
ZATWIERDZIŁ: Krystyna Wlezień, Sekretarz Gminy, 25.11.2005r.Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej © 2002
http://www.wielopole.itl.pl/archiwum/