Witamy na Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej     
   
  Loguj
Start O Biuletynie Instrukcja Statystyki www.bip.gov.pl Baby Stuff
Urząd Gminy
· Dane
· Struktura organizacyjna
· Regulamin
· Referaty
· Sprawy mieszkańców

Organy
· Wójt
· Rada Gminy
· Komisje Rady

Prawo lokalne
· Statut Gminy
· Sesje Rady Gminy
· Uchwały Rady
· Zarządzenia Wójta
· Budżet
· Podatki i opłaty

Informacje
· Jednostki pomocnicze
· Jednostki organizacyjne
· Stowarzyszenia i związki
· Działalność gospodarcza
· Przetargi
· Ogłoszenia
· Ochrona środowiska
· Oferty inwestycyjne
· Oświadczenia
· Informacje nieudostępnione

Serwis
· Wyszukiwarka
· O Biuletynie
· Redakcja Biuletynu
· Instrukcja obsługi
· Statystyki odwiedzin

Kto jest Online
Mamy 2 goście i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj


Język
Wybierz język interfejsu:


Działalność gospodarcza
Posted on: 24 Kwi, 2009 - 10:38 przez Ireq

Informacje

Zasada "Jednego okienka"
31 marca 2009 roku weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzające uproszczenia w zakładaniu firm, czyli tzw. "zasadę jednego okienka". Od tego dnia osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą będzie składać jeden zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej tylko w Urzędzie Gminy.

I Tryb składania wniosku.

Zgodnie z ustawą - Prawo działalności gospodarczej wniosek może wpłynąć do Urzędu gminy następującymi drogami:
1. Jako formularz papierowy przyniesiony przez samego przedsiębiorcę albo jego pełnomocnika,
2. Jako formularz papierowy, przesłany listem poleconym, z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy.

II. Postepowanie z wnioskiem w organie ewidencyjnym.

1.Podjęcie działalności.
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku.
2.Wypełnienie wniosku.
Wniosek powinien byc wypełniony wyraźnie, literami drukowanymi i bez skreśleń, bowiem wniosku z poprawkami nie przyjmią Naczelnicy Urzędów Skarbowych i jednostki terenowe ZUS. W przypadku pomyłki nie ma jednak bezwzględnego wymogu wypełniania wniosku od nowa. Jeżeli wnioskodawca się pomylił powinien jednak wypełnić dodatkowy dokument EDG-POPR, w którym wskaże rodzaj formularza, numer rubryki wraz z polem oraz nowa, poprawną treść tego pola. Dokument EDG-POPR podpisuje zarówno składający, jak i organ ewidencyjny. Kopię dokumentu EDG-POPR organ ewidencyjny przekazuje pozostałym Urzędom wraz z kopią wniosku.
3.List polecony.
Jeżeli wniosek został przesłany do gminy listem poleconym, podpis wnioskodawcy musi być poświadczony przez notariusza.
4.Pełnomocnik.
Jeżeli wniosek jest składany przez pełnomocnika przedsiębiorcy, nalezy do niego dołączyć ważne pełnomocnictwo.
5.Opłaty.
Złożenie wniosku i wydanie zaświadczenia o wpisie nie podlegają żadnym opłatom.
6.Części wniosku.
W każdym wniosku powinna być wypełniona część EDG-1(obie strony), zgodnie z opisem zawartym w instrukcji oraz część EDG-RB, jeżeli przedsiębiorca posiada rachunek bankowy. W przypadku przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w wielu miejscach konieczne może być zlożenie części EDG-MW.
W przypadku przedsiębiorców deklarujących wykonywanie więcej niż 10 rodzajów działalności konieczne jest złożenie części EDG-RD.
Pracownik Urzędu gminy jest zobowiązany do sprawdzenia wniosku pod względem formalnym. Dotyczy to jednka tylko danych identyfikacyjnych wnioskodawcy/pełnomocnika oraz danych z wniosku podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej.
7.Zakres danych ewidencyjnych.
Jest on określony w art. 7B ust. 2 oraz art. 7Ba ust. 1 ustawy Prawo działalności gospodarczej i obejmuje:
1/ oznaczenie przedsiębiorcy,
2/ numer PESEL,
3/ numer NIP,
4/ oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy,
5/ określenie przedmiotu wykonywanej działalności, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności /PKD 2007/,
6/ wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej,
7/ numer telefonu kontaktowego,
8/ informacje o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.


III. Przekazywanie wniosku innym organom.

Po dokonaniu wpisu i wystawieniu z Urzędu zaświadczenia o wpisie, dane z wniosku wraz z kopią zaświadczenia w wpisie organ ewidencyjny niezwłocznie przesyła do Naczelnika Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego, jednostki terenowej ZUS albo Centrali KRUS. Kopie wniosku wysyła się potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Formularze do pobrania:Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim Biuletyn Informacji Publicznej