Podział nieruchomości.

KARTA INFORMACYJNA Nr UG/MG/2
URZĄD GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
TEL. 017/2214819, Fax. 017/2214830 e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl

PODZIAL NIERUCHOMOŚCI

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
UG Wielopole Skrz. II piętro, pok. nr 19. tel. (017) 2214819 wew.38 - Inspektor Grabski Maciej

 WYMAGANE DOKUMENTY
- wniosek, który powinien zawierać dane wnioskodawcy, dane ewidencyjne działki oraz cel podziału, (fwniosku_podzianieruch )
- załączniki:
• odpis z Księgi Wieczystej KW dla dzielonej nieruchomości wykonany przez geodetę uprawnionego lub oryginał,
• 3 egz. wstępnego projektu podziału wraz z wypisem z rejestru gruntów prawomocne postanowienie stwierdzające zgodność podziału z planem zagospodarowania przestrzennego

 OPŁATA SKARBOWA - opłaty nie pobiera się

CZAS ZAATWIENIA SPRAWY
Nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

PODSTAWA PRAWNA
1. Art.92 do art.99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 , poz.543 z późn.zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz.U. z 1998r. Nr 25, poz.130 z późn.zm.)

TRYB ODWOAWCZY  : Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy w Wielopole Skrzyńskie w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia

SPORZADZL: Inspektor Grabski Maciej
SPRAWDZIL: Pasela Zbigniew - Kierownik Ref. Rolnictwa
ZATWIERDZL: Wlezień Krystyna - Sekretarz Gminy

 

 Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej © 2002
http://www.wielopole.itl.pl/archiwum/